Jeśli chcesz nabyć kolejne kwalifikacje, które umożliwią Tobie zarobek w okresie ferii czy wakacji, to zapisz się na kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.
Przygotujemy Cię do pracy z dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynku zimowego i letniego, ponieważ jesteśmy organizatorami imprez turystycznych od wielu lat.
Kurs, który organizujemy jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zatem nabędziesz z nami rzetelne kwalifikacje.

Warunki, jakie musi spełnić kandydat na wychowawcę wypoczynku:
Ukończone 18 lat.
Minimum średnie wykształcenie.
Niekaralność.
Potwierdzone zaświadczeniem co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy opiekuńczo – wychowawczej w ciągu ostatnich 15 lat.

Program kursu (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży):
1.Planowanie pracy wychowawczej.
2.Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
3.Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym obowiązujące przepisy w zakresie: zdrowia i higieny, przejazdu na miejsce wypoczynku, trwania wypoczynku, przeciwpożarowym, korzystania z obszarów wodnych, poruszania się po drogach, wycieczek i turystyki kwalifikowanej, norm żywienia, zasad obsługi urządzeń elektrycznych, zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów, pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych.
4.Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego.
5.Prowadzenie dokumentacji wypoczynku.

Cel kursu: 
Celem kursu jest nabycie prawa do wykonywania zawodu jako kierownik na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP.
Metody prowadzenia zajęć:
– wykłady;
– ćwiczenia;
– warsztaty.
Świadectwo kwalifikacyjne:
 Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.

Formalności i zgłoszenie:
– zgłoszenia na kurs dokonujemy przez naszą stronę internetową (u dołu strony)
– na pierwsze zajęcia dostarczyć należy:
a) kserokopię dyplomu ukończenia szkoły średniej,
b) oświadczenie o niekaralności (można je również podpisać na miejscu na gotowym formularzu),
c) zaświadczenie o pracy na stanowisku opiekuńczo – wychowawczym z zapisem czasu trwania pracy z dowolnego okresu ostatnich 15 lat.

Termin: 19 V 2024r.
Miejsce: Bydgoszcz, ZS nr MS w Bydgoszczy, ulica Fieldorfa „Nila” 13

Harmonogram zajęć: 19 V 2024r. w godzinach od 8:00 do 20:30 łącznie z egzaminem.
Koszt: 290 zł
Płatność przelewem na konto organizatora:
Olimpia Tomasz Iwanowski
68 1140 2004 0000 3702 7123 6986
Tytułem: kurs na kierownika wypoczynku, imię i nazwisko kursanta

CZĘSTE PYTANIA
Jakie zdobędę uprawnienia?

Ukończenie kursu daje prawo wykonywania zawodu, jako kierownik na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP.

Jak długo ważne jest zaświadczenie?

Zaświadczenie jest odnotowywane w Kuratorium Oświaty i jest ważne w całej Polsce i jest bezterminowe.

Kiedy otrzymamy zaświadczenia?

W dniu zakończenia kursu, po zdaniu egzaminu końcowego w formie pisemnego testu.
Czy kurs może odbyć się online?
Nie. Jest to niezgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452 z późn. zm.).

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY STANOWISKO BYDGOSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W SPRAWIE KURSÓW ORGANIZOWANYCH W TRYBIE ONLINE:
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi organizacji kursów na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że kwestie dotyczące organizacji kursu na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku zostały określone w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452 z późn. zm.).
W zakresie organizacji kursów na kierownika wypoczynku oraz na wychowawcę wypoczynku, wskazane przepisy nie zakładają realizacji tych kursów metodą „hybrydową” bądź w systemie zdalnym (on-line). 
Program kursu na kierownika wypoczynku oraz na wychowawcę wypoczynku powinien spełniać wymogi określone odpowiednio w załącznikach Nr 7 i Nr 8 do ww. rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Przewidziano w nich bloki tematyczne i formy realizacji zajęć.
W programie kursu na kierownika wypoczynku, na 10 godzin zajęć kursu, tylko 1 godzina to wykład. Natomiast w programie kursu na wychowawcę wypoczynku, na 36 godzin zajęć kursu, ustawodawca przewidział 3 godziny wykładów. Pozostałe zajęcia obejmują obowiązkowe zajęcia praktyczne i wykłady połączone z zajęciami praktycznymi.
W związku z powyższym, jeżeli program kursu w całości byłby realizowany w trybie zdalnym (systemie on-line) – wówczas byłby prowadzony niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Stanowisko takie jest również prezentowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Ramowe plany i programy kursów kwalifikacyjnych nie przewidują możliwości prowadzenia kursów w trybie zdalnym, ani też metodą „hybrydową”. Sposób realizacji zajęć na kursie kwalifikacyjnym może być wyłącznie taki, jaki wynika z ramowego planu i programu kursu kwalifikacyjnego zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Nieuprawnione zatem są praktyki stosowane w zakresie organizowania kursów na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku w formie on-line.
ŻRÓDŁO:
Kursy na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku – Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – Portal Gov.pl (www.gov.pl)