7 VI 2024r. 16:00 – 20:00
8 VI 2024r. 8:00 – 18:00
9 VI 2024r. 8:00 – 17:30
14 VI 2024r. 16:00 – 20:00
15 VI 2024r. 8:00 – 19:00
16 VI 2024r. 9:00 – egzamin

Jeśli chcesz nabyć kolejne kwalifikacje, które umożliwią Tobie zarobek w okresie ferii czy wakacji, to zapisz się na kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży.
Przygotujemy Cię do pracy z dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynku zimowego i letniego, ponieważ jesteśmy organizatorami imprez turystycznych od wielu lat.
Kurs, który organizujemy jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zatem nabędziesz z nami rzetelne kwalifikacje.

Warunki, jakie musi spełnić kandydat na wychowawcę wypoczynku:
1. Ukończone 18 lat.
2. Minimum średnie wykształcenie (nie musi być matura).
3. Niekaralność.

Program kursu (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży):
1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
2. Organizacja zajęć w placówce wypoczynku.
3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.
4. Ruch i rekreacja oraz gry i zabawy ruchowe.
5. Turystyka i krajoznawstwo.
6. Zajęcia kulturalno-oświatowe.
7. Zajęcia praktyczno-techniczne.
8. Prace społeczno-użyteczne.
9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku oraz pierwsza pomoc.

Cel kursu:
Celem kursu jest nabycie prawa do wykonywania zawodu, jako wychowawca – opiekun na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP.
Metody prowadzenia zajęć:
– wykłady;
– ćwiczenia;
– warsztaty.
Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.
Formalności i zgłoszenie:
– zgłoszenia na kurs dokonujemy przez naszą stronę internetową- 100 % gwarancji przyjęcia na kurs po wpłacie dokonanej do 10 I 2024r.
– na pierwsze zajęcia dostarczyć należy: kserokopię dyplomu ukończenia szkoły średniej oraz oświadczenie o
niekaralności (można je również podpisać na miejscu na gotowym formularzu)
Termin:
7 – 9 VI, 14 – 16 VI 2024r .
Miejsce:
Bydgoszcz
ZS nr MS w Bydgoszczy, ulica Fieldorfa „Nila” 13
Harmonogram zajęć:
19 I 2024r. od 16:00 do 20:00
20 I 2024r. od 8:00 do 18:00
21 I 2024r. od 8:00 do 17:30
26 I 2024r. od 16:00 do 20:00
27 I 2024r. od 8:00 do 19:00
28 I 2024r. 9:00 egzamin
Koszt: 420zł
Płatność przelewem na konto organizatora:
Olimpia Tomasz Iwanowski
68 1140 2004 0000 3702 7123 6986
Tytułem: kurs na wychowawcę kolonijnego, imię i nazwisko kursanta

CZĘSTE PYTANIA
Jakie zdobędę uprawnienia?
Ukończenie kursu daje prawo wykonywania zawodu, jako wychowawca-opiekun na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP.
Jak długo ważne jest zaświadczenie?
Zaświadczenie jest odnotowywane w Kuratorium Oświaty i jest ważne w całej Polsce i jest bezterminowe.
Kiedy otrzymamy zaświadczenia?
W dniu zakończenia kursu, po zdaniu egzaminu końcowego w formie pisemnego testu.
Czy kurs może odbyć się online?
Nie. Jest to niezgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452 z późn. zm.).

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY STANOWISKO BYDGOSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W SPRAWIE KURSÓW ORGANIZOWANYCH W TRYBIE ONLINE:

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi organizacji kursów na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że kwestie dotyczące organizacji kursu na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku zostały określone w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452 z późn. zm.).
W zakresie organizacji kursów na kierownika wypoczynku oraz na wychowawcę wypoczynku, wskazane przepisy nie zakładają realizacji tych kursów metodą „hybrydową” bądź w systemie zdalnym (on-line). Program kursu na kierownika wypoczynku oraz na wychowawcę wypoczynku powinien spełniać wymogi określone odpowiednio w załącznikach Nr 7 i Nr 8 do ww. rozporządzenia w
sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Przewidziano w nich bloki tematyczne i formy realizacji zajęć.
W programie kursu na kierownika wypoczynku, na 10 godzin zajęć kursu, tylko 1 godzina to wykład. Natomiast w programie kursu na wychowawcę wypoczynku, na 36 godzin zajęć kursu, ustawodawca przewidział 3 godziny wykładów. Pozostałe zajęcia obejmują obowiązkowe zajęcia praktyczne i wykłady połączone z zajęciami praktycznymi.
W związku z powyższym, jeżeli program kursu w całości byłby realizowany w trybie zdalnym (systemie on-line) – wówczas byłby prowadzony niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stanowisko takie jest również prezentowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Ramowe plany i programy kursów kwalifikacyjnych nie przewidują możliwości prowadzenia
kursów w trybie zdalnym, ani też metodą „hybrydową”. Sposób realizacji zajęć na kursie kwalifikacyjnym może być wyłącznie taki, jaki wynika z ramowego planu i programu kursu kwalifikacyjnego zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nieuprawnione zatem są praktyki stosowane w zakresie organizowania kursów na kierownika
wypoczynku i wychowawcę wypoczynku w formie on-line.